در حال بارگزاری....
دانلود

مسن ترین امام جماعت استان بوشهر

حاج آقا نوروزی مسن ترین امام جماعت استان بو شهر
كه در اسفند 1391در مسجد حاج محمد علی واقع در استان بوشهر از ایشان تجلیل بعمل آمد.