در حال بارگزاری....
دانلود

کشف بقایای 50000 سرباز هخامنشی در صحرای مصر

در حالی که شاهد پیشنهاد های تأسف باری مبنی بر حذف تاریخ نیاکانمان و سلسله های پادشاهی ایران زمین از کتاب های تاریخی هستیم گروهی از پژوهشگران بین المللی با یکی از بزرگترین کشفیات تاریخی خود سند دیگری بر حقانیت تاریخی و واقعیت هژمونی قدرت تمدن باستانی ایران بزرگ بر سرزمین های وسیعی از جهان قدیم صحه گذاردند