در حال بارگزاری....
دانلود

♥♥سامان جلیلی..................تمومش کن♥♥

لَبخـنــבْ که می زنـمــْ ... בَر בُنیـآی کـوבکـآنـه خوבتآن فکـر می کـنیـב ؛

בَرבی نیسـﭞْ .. زَجـری نیسـﭞ ...غَــمی نیسـﭞ اَمــــآ ..

بـآ هَـر لَبخـنــבْ روحَـمــْ زَخـمــْ بـَر می בآرבْ ..

قـَهـقَـهه که می زَنـمــْ בْلمــْ ضَجـه می زنـבْ ..

ایـن آَسـﭞْ حکآیـﭞ ِ کسی کـه بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیی رآ می خنـבانـב ..