در حال بارگزاری....

نقش فعالیت ذهنی در زندگی

سرمایه هر انسان ذهن اوست که بوسیله آن برای تصمیم گیری ، سرانجام رساندن کارها ، ایجاد تمرکز بر فعالیت و مدیریت زمان کمک گرفته می شود.


26 مهر 96