در حال بارگزاری....
دانلود

عصبانی شدن ملازاده ازدست سجودی وهاشمی

بعدازمناظره طوفانی آقای شریفی با سجودی وهاشمی ومفتضح کردن شبکه وهابی کلمه ملازاده که ازاساتید این دوشخص می باشد بسیارازدست انها عصبانی میشود
www.velayatshia.blogfa.com(پاسخ گویی به شبهات)