در حال بارگزاری....
دانلود

شاه پناهم بده غرق گناه آمدم

شاه پناهم بده خسته راه آمدم

آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

راه خراسان چنین ماه خراسان چنان

شاه خراسان ببین بهر پناه آمدم

شاه خراسانی ام رستم دستانی ام

دست مرا رد مکن بر در شاه آمدم

شاه پناهم بده خسته راه آمدم

آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم

شافی دارالشفا پنجره فولاد کو؟

در طلب شاخه ای مهر گیاه آمدم

مشهد مشهود من حضرت محمود من

طالع مسعود من نامه سیاه آمدم

شاه پناهم بده خسته راه آمدم

....