در حال بارگزاری....
دانلود

مسلمان موحد و ابن تیمیه

این هم كلیپی دیگری از مسلمان موحد بود برای دفاع از خدایش این تیمیه كه حقیر در این كلیپ هم او را رسوا كردیم و امیدواریم بیاید از رسوایی هایش دفاع كند