در حال بارگزاری....
دانلود

کسی که ترحم نکند، دیگران نسبت به او ترحم نخواهند داشت