در حال بارگزاری....
دانلود

گفتگو با پدرام درخشانی به بهانه انتشار افشارستان 2

گزارش هنر: گفت گویی را با پدرام درخشانی داشته ایم که این گفت گو پیرامون البوم افشارستان 2 با آهنگ سازی میلاد درخشانی در شهر کتاب فرشته رونمایی گردید.
http://gozareshehonar.ir/?p=8192