در حال بارگزاری....
دانلود

میزان مقاومت قاب موبایل چاپ شده توسط دستگاه پرس حرارتی

میزان مقاومت قاب چاپ شده توسط دستگاه پرس حرارتی

روی یک قاب چاپی آب جوش ریخته می شود.سپس با استفاده از یک دستمال کاغذی زبر روی آن کشیده شده،همانطور که می بینید کوچکترین رنگ رفتگی ایجاده نمی شود.بنابراین بخش چاپ شده،به گرما و آب و شستشو کاملا مقاوم بوده.و از این حیث بر روش دیجیتال برتری کامل دارد.
همچنین در برابر خط و خش بارها مقاوم تر از قاب های چاپی دیجیتال است.چرا؟ چون آلومینیومی است!