در حال بارگزاری....
دانلود

بوکس رنجر.مستند قدرت طبیعت رنجر 1

این مستند درسال 1390 ازروی زندگی یکی از شاگردان استادقهرمانی
ساخته شده است وبراساس واقعیات میباشد

کارگردان:استادقهرمانی
تدوین:کمال کاظمی
باتشکرازهمه کسانیکه درساخت این مستندما رایاری کردند
تقدیم بهمه بازیگران مستند