در حال بارگزاری....
دانلود

چرا خالق جهان نمیتواند یک چیز مادی و فیزیکی باشد؟

دلیل اینکه خالق جهان باید دارای خصوصیات شخصی باشد و نمیتواند یک چیز مادی مانند ماده و انرژی باشد