در حال بارگزاری....
دانلود

آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و مرجعیت آیت الله بروجردی

خاطره حضرت آیت الله طاهری شیرازی از حسن نظر حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی حول مرجعیت حضرت آیت الله بروجردی