در حال بارگزاری....
دانلود

مهاجرت جانوران

در این فیلم کوتاه بیننده شاهد مهاجرت علفخواران بیشه زارهای کنیا و تانزانیا که دو بار در سال انجام می شود ، خواهد بود.