در حال بارگزاری....
دانلود

نخ ریسی

شیوۀ نخ ریسی با گیاه گاله جهت بافتن حصیر در جشنوارۀ