در حال بارگزاری....
دانلود

شاهکار سوگل (ستایش تاجیک - مستنداززندگی سوگل تاجیک (سخنران انگیزشی ومتخصص ورزشی)

این فیلم براساس دهه سوم تا 1392زندگی سوگل تاجیک ساخته شده ، شما تنها دقایقی ازاین فیلم را مشاهده می کنید که توسط وی ساخته شده ,نریتوراین فیلم نیزاوست. یکی ازشاهکارهای پروژه های وی همین فیلم است که اولین و بهترین کاراو درساخت فیلم که تابه حال تجربه ای دراین زمینه نداشته، میتوانید کیفیت وجذابیت این فیلم را قضاوت کنید.این فیلم درسال 91تصویربرداری ودر 92 به پایان رسید.زمان 90دقیقه /برای همکاری یا پیشنهادات و نظرات- اسپانسری با این پروژه ازطریق ایمیل ارتباط برقرارکنید.info@globalmojri.com