در حال بارگزاری....

سپتیک تانک - سپتیک تانک پلی اتیلن

دیواره تعبیه شده بین ناحیه اول و دوم سپتیک تانک پلی اتیلن باعث ممانعت از عبور مواد ته نشین شده و چربی های شناور ناحیه اول به ناحیه دوم می گردد.


23 آبان 96