در حال بارگزاری....
دانلود

استادخاتمی نژاد-سلسله مباحث" خودشناسی"حق شناس باشیم.

مراتب بندگی را که شکرگذاری است همیشه به جاآوریم و همیشه شکرگذارنعمتهای پروردگارمان باشیم.
Www.asre-zohur.ir


17 اردیبهشت 99