در حال بارگزاری....
دانلود

عبور از رودخانه

بسیاری از مسئولان استان چهارمحال و بختیاری یا خبر ندارند یا نمیخواهند بدانند اهالی چند روستای منطقه بازفت برای عبور از عرض رودخانه بازفت مجبور به استفاده از وسیله ای هستند كه اگر خطرش بیشتر از خطر مرگ نباشد کمتر نیست!
اهالی روستاهایی مثل