در حال بارگزاری....
دانلود

دیدگاه منفی در مکتب اهل سنت راجع به اهل بیت

اهل سنت عقیده دارند : اهل بیت برای اسلام چیزی جز مصیبت نداشته اند !!!!
نکته منظور از اهل سنت عوام اهل سنت نیست بلکه شخصیت های دینیش است