در حال بارگزاری....
دانلود

♪اهنگ♪مثل خودت♥ از♣♣علی بابا♣♣

پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ـــــــــــر میکنم پیاله ها را...
ی‍ــــــــــــکی پس از دیگری...
سر میکشم ش‍ـــــــــراب خیالت را...
مست میشوم...!
مس‍ــــــت مس‍ـــــــــــت...
فکرش را بکن!!
اگر کنارم بودی مست که نه دی‍ــــــــــــــــــــوانه ات
میشدم...دی‍ـــــــــوانه...!!