در حال بارگزاری....
دانلود

از قدیم ندیما گفتم عشق فقط عشق شیرینو فرهاد

همیشه این عشق کوبیدن توسرمون میگن عشق باید مثل شیرون فرهاد باشه خدای بود عشقشون بهم نرسیدن یعنی منم عشقم خدای بود گولم زد بهش نرسیدیم ...بابا دس وردارین از این مزخرفات ...خندیدیم


مطالب پیشنهادی