در حال بارگزاری....

عالی قاپو

کاخ عالی قاپو به ترکی به معنی «درگاه بلند» ساختمانی است که در واقع درب ورودی دولتخانه صفوی بوده است
تاریخچه اصفهان http://azshahr.com
عمارت عالی قاپو در ابتدا شکلی ساده داشته و به مرور زمان و در طول سلطنت شاه عباس طبقاتی به آن افزوده شدند و در زمان شاه عباس دوم ایوان ستوندار به آن افزوده شد