در حال بارگزاری....
دانلود

سفر هیئت اروپایی با حجاب آمریکایی باز هم خبر ساز شد .

این است نتیجه لبخند های دیپلماتیک ........