در حال بارگزاری....

ب دونیا امدن بچه مار

در صفحه فیس بوک ما: مهاجرین افغان.. ..........