در حال بارگزاری....
دانلود

رانش زمین در بدخشان 2500 نفر کشته افغانی بر جای گزاشت