در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش درس آلودگی هوا - معرفی تصفیه کننده های هوا

نحوه کار تصفیه کننده های هوا در کنترل آلودگی هوا. تهیه شده توسط آقای دکتر نیک پی دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین