در حال بارگزاری....
دانلود

هلالی:هیچ شهیدی مثل تو پر پر نیست / هیچ امیری مثل تو بی سر ن

هیچ شهیدی مثل تو پر پر نیست / هیچ امیری مثل تو بی سر نیست / به خدا ناله ای جانسوز تر از / ناله ی هیوله ی مادر نیست / کی سر از تنت بریده / چرا مو هات و کشیده / کی با مرکبش به روی / جسم و پیکرت دویده / یا حسین غریب مادر . . . / هیچ شهیدی مثل تو پر پر نیست / هیچ امیری مثل تو بی سر نیست / به خدا ناله ای جانسوز تر از / ناله ی هیوله ی مادر نیست / کی سر از تنت بریده / چرا مو هات و کشیده / کی با مرکبش به روی / جسم و پیکرت دویده / یا حسین غریب مادر . . .