در حال بارگزاری....
دانلود

باز هم دروغگویی و تناقض بین دو کارشناس وهابی شبکه کلمه

تناقض بین خدمتی، رئیش شبکه وهابی کلمه و سجودی، کارشناس این شبکه


مطالب پیشنهادی