بازاریابی و مارکتینگ

تمرکز بر روی روابط مشتری و ایجاد ارزش موجب شده است که بسیاری از شرکت‌ها بر روی “مارکتینگ رابطه‌ای” برای حفظ و افزایش روابط بلندمدت با تک‌تک مشتریان، کارکنان، سهامداران برای انتفاع متقابل تاکید داشته باشند. با این رویکرد مارکتینگ، شرکت‌ها به مدیریت تقاضای مشتریان پرداخته و از طریق ایجاد ارزش به‌وسیله آمیخته مارکتینگ به‌طور اختصاصی به درخواست‌های مشتریان پاسخ می‌دهند.مارکتینگ یا بازاریابی Marketing عبارت است از طیف گسترده ای از برنامه که براساس مخاطب،رسانه و دغدغه های روزانه کسب و کارها خود را با شرایط بازار تطبیق می دهند. مارکتینگ عبارت است از فعالیت نهادها و موسسات که شامل خلق فرآیندهایی در جهت تعریف روش های ارتباطی،تحویل و پیشنهاد مبادله ارزشمند به مشتری،خلق مشتریان کالا و خدمات، شرکا و جامعه را در مقیاس وسیع است.