در حال بارگزاری....

افشای ناگفته های حقیقت قطب شمال 2

قطب شمال را شامل سرزمینیست و کوهی در آن (کوه دماوند؟) که آنجا مرکز عالم است ستاره قطب در والای آن کوه است گویا آنجا را سرابیست که آژی دهاک در بند است