در حال بارگزاری....

افشای ناگفته های حقیقت قطب شمال 2

قطب شمال را شامل سرزمینیست و کوهی در آن (کوه دماوند؟) که آنجا مرکز عالم است ستاره قطب در والای آن کوه است گویا آنجا را سرابیست که آژی دهاک در بند است


خبری عجیب دیدنی جالب