در حال بارگزاری....
دانلود

سلطه گری و خشونت عامل شکست در زندگی مشترک

دکتر حسین حسن آبادی یکی از عوامل شکست در زندگی مشترک را رفتار سلطه گرانه می داند.