در حال بارگزاری....
دانلود

خجالتی بودن عامل شکست هست

ما می توانیم از تجربه های دیگران استفاده کنیم و از امها درس بگریم که راه اشتباهی که رفتند.
ما ان راه اشتباه را نریم