در حال بارگزاری....

آهنگ سوپوله توسط استاد ناصر وحدتی

آی سوپوله، آی سوپوله،سوپوله بجان بلبلِ ،سوپوله بجان مردمِ
اجرا شده توسط استاد ناصر وحدتی
www.ezoji.com