در حال بارگزاری....

دیدار وزیر خارجه سابق فرانسه با علی شمعخانی

دیدار وزیر خارجه سابق فرانسه با دبیر شورای عالی امنیت ملی