در حال بارگزاری....

جلسه چهارم مدیریت سرمایه گذاری و ریسک - استاد جواهری