در حال بارگزاری....

نجات سگ از مرگ حتمی و خوشحالی سگ از نجات!

چندتا ماهیگیر که متوجه سگ بیچاره شده بودند او را نجات دادن. بیچاره سگ از خوشحالی نمیداند چه کند.
مکان: رومانی