در حال بارگزاری....
دانلود

ابوبکر که در غدیر بود،پس چرا به دستور پیامبر عمل نکرد؟!