در حال بارگزاری....

محبت کردن روشی بدون هزینه

زورمون که به تورم و گرونی نمی رسه؛ محبت و مهربونی که خرجی نداره...