در حال بارگزاری....

راهکارهای شهر خلاق - افزایش تحرک شهروندان

در این ویدیو می بینیم که چگونه با یک تغییر ساده شهروندان به جای استفاده از پله برقی به استفاده از پله معمولی بترغیب می شوند.