در حال بارگزاری....

کمک کردن و ابراز محبت

صحنه های گرفته شده بصورت نامحسوس در نروژ