در حال بارگزاری....

سرمایه گذاری یا سرمایه برداری؟

ایا غرب به دنبال سرمایه گذاری در ایران است یا بازار مصرفی؟؟؟