در حال بارگزاری....

ارتباط یعنی چه؟ - دکتر احمد روستا

ارتباط یعنی چه؟ - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛
سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران؛
کلیپ شماره 38 یکشنبه ها؛
www.PegahSystem.com