در حال بارگزاری....

عامل شکست چیست؟(فساد!)

دکتر عباسی-سیاستمداران-ایران-