در حال بارگزاری....

ساز و آواز بیداد؛ شوشتری و صوفی نامه- lahootmusic.ir

آواز : سید مهدی نبوی
تار : سید مرتضی نبوی
تنبک : محسن عسگری
دف : حسین خوارزمی
نی : مازیار رضوانی