در حال بارگزاری....

کشمکش میان جمهوری خواهان و دموکراتیک آمریکا

25 0

پیامد سیاسی و اقتصادی کشمکش میان جمهوری خواهان و دموکراتیک آمریکا | آقایان شاه ویسی و خزایی
گفتگوی ویژه خبری : (ساسان شاه ویسی :کارشناس ارشد اقتصاد) , (سعید خزایی: کارشناس ارشد مسایل راهبردی)

دانلود ویدیو گزارش