در حال بارگزاری....

جلسه دولت مخفی جهان بدون هیچ عکس و تصویری پایان یافت

صد و پنجاه نفر از پرنفوذترین افراد دنیا برای گفتگو دور هم جمع شدند که هیچ عکس و فیلمی منتشر نشد.