در حال بارگزاری....

حافظ

حافظ خوانی ِ آقای تقی دژاکام دوست و برادر عزیزم، دبیر سابق سرویس شهرستانهای روزنامه کیهان
از ایشان خواستم تا به نیت سرنوشت فرزند گلم #جوادبابا تفالی بزند... .