در حال بارگزاری....

عیادت اصحاب رسانه وهنر از رهبری معظم

هربلایی کز تو آید رحمتی است ...
شعری که رهبر دردیدار با اهالی
هنر خواندند.