در حال بارگزاری....

وقتی با مامانت بحثت میشه

یعنی چه قدر نفرین میکنه